برنده شده توسط Na Gyeong “رئیس حزب عدالت مورد خشونت جنسی قرار می گیرد … دوگانگی کسانی که برای حقوق بشر و پیشرفت فریاد می زنند”