“برنامه سرگرمی تلویزیونی ، گفتگوی جدید با مردم” Na Gyeong در میان انتقاد از “جنبش انتخابات و سیاست تصویر”