برف که کمی آرام به نظر می رسید از ساعت 21:00 دوباره شدت گرفت