بررسی کارکنان ساختمانی در نیروگاه هسته ای دانشگاه سوجو؟ … “بدون دستورالعمل از ردیف بالا سخت است”