برای سال جدید 38 تریلیون وون آزاد کنید و محدودیت 200000 وونی را افزایش دهید