“برای تقویت مالیات و مالیات نقل و انتقالات طبق برنامه ریزی انجام شده در ماه ژوئن اعمال شد” [文대통령 신년 기자회견]