برادر کوچکتر نخست وزیر یونگ هی هیون چونگ به عنوان رئیس انجمن تنیس انتخاب شد