برادران روانپزشک “من عشق شدیدی به خودم دارم ، بنابراین به زودی تغییر می کنم و رابطه برقرار می کنم” … کیم هی چول ، در واقعیت گیج شده است (پسر اوک-لون)