“بخند ، غم گسترش می یابد” … سرشار از خرد و راحتی در زندگی