“بحث و جدال در مورد نفرت کره ای” “Se-Hoon Oh” سرم را بلند کردم و متوجه شدم که رئیس جمهور ون نیز آن را نوشته است. “