“با قلب” … اولسان ، 1 تا 14 فوریه دوره پیشگیری ویژه سال نو