“با در نظر گرفتن نامزدهای مشخص؟ من تنها و تنها هستم. “در وو سانگ هو … سئول هون ،” اعضای حزب از او حمایت می کنند ، اصلا نیازی نیست “