با حمایت مالی رویداد صدور گواهینامه LG Signature “نمایشگاه ویژه کیم وانکی” … تا 31 ژانویه برگزار شد