با اجازه کسب و کار در سالن ورزشی می خندیم … رستوران به دلیل ممنوعیت پنج نفر گریه می کند