بایدن وندی شیر مون را که 20 سال پیش با وزیر امور خارجه کیم جونگ ایل مصاحبه کرد ، نامزد می کند