بایدن “ترامپ ، شما نمی توانید دستورالعمل های محرمانه را انجام دهید زیرا متزلزل هستید”