بایدن با روی کار آمدن پیرترین رئیس جمهور ایالات متحده ، ظهور سیاستمداران را از 70 سال به 80 سال باز می کند