بایدن “بازسازی اتحادیه ، متعهد شدن مجدد در سراسر جهان”