بانک توسعه کره “بدون حمایت مالی بدون برنامه تجاری خاص سانگ یانگ موتور”