بازسازی و بازسازی عمومی در طرح کلی نشان داده شده است … تأثیر “خوش آمد گویی” ناشناخته است