باخ رئیس IOC “بازی های المپیک توکیو ، همانطور که برای ژوئیه برنامه ریزی شده بود … بدون برنامه B”