این نوازنده وفادار از آکدونگ با YG قرارداد تمدید پنج ساله امضا کرد