این مرکز خرید در همان اندازه است اما 6 برابر تفاوت قیمت و مالیات یکسان است. استان گیونگی سیستم اعلام قیمت را ارائه می دهد