“این مثل لگد زدن به توپ فوتبال است …” حمله گروهی ، 3 مجرم در سن 20 سالگی ، درخواست تجدید نظر متوسط