این بزرگترین است … شاخص تجربه معامله گران در بازار “بدترین” است [S 스토리]