ایالات متحده هنگام استفاده از حمل و نقل عمومی به ماسک نیاز دارد … “خروج اجباری” در صورت امتناع