اگر KNU “دانشکده حقوق” را نصب کرده باشد … حرفه وکالت “هدف خوبی دارد …”