اگر رایحه ای وجود ندارد و رنگ آن تیره است ، عناب چینی … “حتما” اطلاعات شناسایی کشور “را بررسی کنید