اگر درجه حرارت مناسب حفظ نشود ، “آب کور” … “مدار سرد”