“اگر بحث رسمی حزب حل شود ، من آن را دنبال خواهم كرد” … جائه-میونگ لی ، كه خط مشی درگیری را در حزب ترسیم می كند