“اگر بتوانید آدم برفی را از بین ببرید ، می توانید حیوانات بیرحمی هم داشته باشید …”