“اگر این درست است ، شما باید به زندان بروید ، نه ملاقات کنید.”