او دوست و خواهرش را کشت و او را به 30 سال زندان محکوم کرد … فریاد غم انگیز “آیا نجات تو منطقی است”