اولین ویروس کرونا که کره را همراهی کرد ، گربه باغ نماز جینجو بود …