اولین دادخواست حادثه آهک لی یونگ پیل به مدت 15 سال بسته شد و 4 میلیارد دلار جریمه شد