اولین جلسه پارک Beom-gye و Seok-yeol Yoon … آیا در مورد مسائل روز صحبت خواهیم کرد؟