اولین تماس در سطح رئیس دیپلماسی در ایالات متحده آمریکا و چین … رویارویی با تایوان و هنگ کنگ