اولین تصمیم دادگاه “پارک برنده شد – به زودی آزار و اذیت جنسی” … “درست است که قربانی رنج روحی زیادی متحمل شد”