اولین انفجار چند منظوره در صحنه اروپا … هوانگ اوی جو “یک بهترین رنگ” را نشان می دهد