“اوتوگی در سن 3 سالگی + دبیرستان زبانهای خارجی دئون” هام یونگ جی ویدیویی را برای تبریک فارغ التحصیلی جوانان از مادربزرگ منتشر می کند