اه چول سو ، “قلب من خیلی درد می کند” به دلیل انتشار عذرخواهی کانگ وون ری