انگلیس ، رشد منفی به مدت 7 ماه … نگرانی در مورد “غوطه وری دو برابر” در حال افزایش است