انگلستان “با هر دو واکسن Pfizer و AstraZeneca امن” با 10 میلیون واکسیناسیون