انقضا مقدماتی جواب آزمایش معمار … آزار و شکنجه برای بازداشت دستیاران و نامزدها