انجمن بادام کالیفرنیا کمپین زیبایی را در سال 2021 آغاز می کند و با بازیگر گا-یانگ لونا کمپینی را راه اندازی می کند