“انتقاد درست در مقابل مطبوعات است” … لی ناک یون ، لی جه میونگ و جئونگ سگیون “