انتظار می رود شرکت برق عمومی تحت تأثیر سوختگی های مستقیم در سال 2021 1.3 تریلیون بوی بد را از دست بدهد