“انتصاب جئونگ یئون جو به عنوان رئیس هوشیاری؟” … هو جوان جو ، “بلافاصله کناره گیری”