انتخابات میان دوره ای شهردار بوسان 70 روز پیش … رئوس مطالب حزب مخالف