“امیدوارم به سالخوردگانی که در امر تاج مشکل دارند کمک کند”